Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels op kwitanties brengen noch schuldvorderingen, noch afwijking mee aan deze clausule
  2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of inge-brekestelling een interest van 1% per maand opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 euro.
  3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden terugggevorderd.
  4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
  5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

Conditions générales de vente

  1. Nos factures sont payables à l'adresse du vendeur, nette ou comptant, sans escompte, sauf indication contraire au moment de la commande. 
  2. Toute facture non payée à l'échange, portera de plein droit sans sommation ni mise en demeure un intérêt d 1% par mois et sera augementée d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant dü, avec un minimum de 25 euro. 
  3. Les marchandises livrées demeurent la propriété exclusive du venddeur jusqu'au plein acquittement de toutes les créances qui résultent de la convention de vente par l'acheteur; en cas de non paiement à leur échéance, les marchandises peuvent être reprises par le vendeur. 
  4. En cas de contestation, les tribunaux de la conscription du vendeur seront seul compétents. 
  5. Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux riques et périls du destinaire. Pour être valable, tout réclamation doit se faire par écrit, sous huit jours de la livraison.


RPR Antwerpen - BTW BE0412.742.225 - BNP IBAN BE89 0018 1021 2885 | BIC GEBABEBB - BVBREDA IBAN BE24 6451 4512 2038 - BIC JVBABE22